itfutureawards.pl

Konkurs Liderzy IT 2019
Poznaj Liderów IT 2018

LIDERZY IT 2019

REGULAMIN KONKURSU LIDERZY IT 2019

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
________________________________________
1.1 Organizatorem konkursu „LIDERZY IT 2019”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Innovative Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ryżowej 49, 02-495 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000463197, o numerze NIP 5223005310, zwany dalej „Organizatorem”.1.2 Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.1.3 Konkurs organizowany jest w okresie od dnia 1 kwietnia 2019 do dnia 25 września 2019r., przy czym:
a) 1 kwietnia 2019 – uruchomienie serwisu konkursu
b) 23 sierpnia 2019 – zakończenie przyjmowania zgłoszeń do konkursu
c) od 27 sierpnia do 17 września 2019 – głosowanie
d) 17 września 2019 – zakończenie głosowania
e) 18 września 2019 – wybór 3 Firm nominowanych, w każdej kategorii
f) 19 września 2019 – narada kapituły konkursowej, wybór Laureatów
g) 25 września 2019 – ogłoszenie wyników konkursu podczas Gali IT FUTURE AWARDS 2019

1.4 Celem konkursu Liderzy IT 2019 jest wyłonienie i wyróżnienie najlepszych oraz innowacyjnych rozwiązań, produktów oraz usług technologicznych w branży IT, w osiemnastu kategoriach konkursowych.

1.5 W Konkursie mogą brać udział bezpłatnie firmy będące wystawcami podczas Targów IT Future Expo 2019 w Warszawie.

1.5. a
W Konkursie mogą brać udział firmy nie będące wystawcami podczas Targów IT Future Expo 2019 w Warszawie, przy czym udział jest odpłatny.

1.6 Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

2. ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
________________________________________

2.1. Konkurs przeznaczony jest dla firm będących wystawcami podczas Targów IT Future Expo, a także dla firm zewnętrznych.

2.2. Produkty/usługi/rozwiązania mogą być zgłoszone do udziału w Konkursie przez wszystkie firmy oferujące rozwiązania z branży IT (dalej jako „Zgłaszający”).

2.3. Aby zgłosić produkt/usługę/rozwiązanie do udziału w Konkursie, Zgłaszający będący wystawcą podczas Targów IT Future Expo 2019, powinien skutecznie dostarczyć Organizatorowi podpisany formularz zgłoszeniowy. Skan formularza zgłoszeniowego, należy wysłać do Organizatora na adres email oraz pocztą na adres wskazany przez Organizatora. Skuteczne dostarczenie formularza zgłoszeniowego, musi zostać potwierdzone przez Organizatora w formie pisemnej. Formularz zgłoszeniowy powinien zawierać:

a) dane firmy, która dokonuje zgłoszenia do udziału w Konkursie: nazwa, adres siedziby (ulica, miejscowość, kod pocztowy), numer NIP

b) dane osoby kontaktowej ze strony zgłaszającego: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego,

c) wskazanie kategorii, w której zgłaszany produkt/usługa/rozwiązanie ma rywalizować, spośród podanych przez Organizatora

d) nazwę, opis produktu/usługi/rozwiązania w języku polskim, wraz z adresem strony internetowej,

e) odpowiedzi na pytania, dotyczące nominowanego produktu / usługi / rozwiązania, wskazane w formularzu zgłoszeniowym,

f) do zgłoszenia należy dołączyć logotyp firmy oraz produktu/usługi/rozwiązania, w formacie grafiki wektorowej

g) do zgłoszenia można dołączyć inne materiały informacyjne w postaci filmów, grafik, zdjęć, wymagają one jednak akceptacji ze strony Organizatora.

2.4. Od momentu zgłoszenia produktu/usługi/rozwiązania do udziału w Konkursie, Zgłaszający zgadza się na umieszczenie materiałów na stronie internetowej.

2.5. W Konkursie będą uwzględniane jedynie zgłoszenia kompletne, tj. zawierające wszystkie materiały i elementy, o których mowa w punkcie 2.3. Zgłoszenia niekompletne nie będą brały udziału w Konkursie.

2.6. Opłaty za zgłoszenie do Konkursu wynoszą:

a) dla firm będących wystawcami podczas Targów IT Future Expo 2019 Warszawa – 0 pln (w ramach opłaty rejestracyjnej) za produkt/usługę/rozwiązanie zgłoszony w jednej, dowolnie wybranej kategorii,

b) dla firm będących wystawcami podczas Targów IT Future Expo 2019 Warszawa – 750 pln netto za produkt/usługę/rozwiązanie zgłoszony w kolejnej, dowolnie wybranej kategorii,

c) dla firm nie będących wystawcami podczas Targów IT Future Expo 2019 Warszawa – 1500 pln netto za produkt/usługę/rozwiązanie zgłoszony w kolejnej, dowolnie wybranej kategorii,

2.7. Opłata za zgłoszenie musi zostać przekazana na konto Organizatora, w ciągu siedmiu dni od momentu otrzymania faktury VAT i przesłania wypełnionego zgłoszenia konkursowego. Faktura VAT zostanie wystawiona po otrzymaniu i zatwierdzeniu przez Organizatora formularza Zgłoszeniowego. O zachowaniu terminu zapłaty decyduje data uznania na rachunku Organizatora. Dane do przelewu będą zawarte na fakturze VAT.

3. NOMINACJE I NAGRODY
________________________________________

3.1. Organizator po głosowaniu internautów oraz Kapituły Konkursowej, przyzna nagrody w następujących kategoriach:
a) IT Security – bezpieczeństwo IT
b) Workflow Management – obieg dokumentów
c) Infrastructure Innovation – infrastruktura fizyczna
d) Data Center Leader – centrum danych
e) BPM Leader – zarządzanie procesami biznesowymi
f) ERP Trends – systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa
g) Cloud Computing – rozwiązania w chmurze
h) Backup & Storage Leader – backup i archiwizacja
i) Mobile Trends – rozwiązania mobilne
j) E-commerce Innovation – rozwiązania dla handlu internetowego
k) BI Trends – business intelligence
l) Network – infrastruktura sieciowa
m) Computer & Equipment Technology – komponenty i rozwiązania sprzętowe
n) Innovative IT Startup – startup w IT
o) Industry Dedicated IT Solutions – informatyczne rozwiązania branżowe
p) IT Services Leader – usługi IT
q) Innowacja Roku 2019
r) Najlepsze rozwiązanie IT według Internautów

3.2. Organizator ma prawo do zmiany nazwy kategorii oraz jej usunięcia.

3.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby zgłoszeń w danej kategorii, ilości kategorii lub nazwy kategorii oraz do ostatecznego przypisania produktu/usługi/rozwiązania do danej kategorii.

3.4. Formularz zgłoszeniowy stanowią załącznik do regulaminu.

3.5. Nominacje do nagrody w każdej kategorii, otrzymają trzy produkty/usługi/rozwiązania, które uzyskają największa liczbę głosów, w głosowaniu internautów.
W przypadku, gdy w danej kategorii zgłoszone zostały trzy, bądź mniej niż trzy produkty/usługi/rozwiązania – są one automatycznie nominowane i zakwalifikowane do kolejnego etapu konkursu.

3.6. W sytuacji, w której dwa produkty/usługi/rozwiązania otrzymają jednakową liczbę głosów oba produkty/usługi/rozwiązania zostaną nominowane i zakwalifikowane do kolejnego etapu konkursu.

3.7. Nominacje zostaną ogłoszone za pośrednictwem strony internetowej konkursu www.liderzyit.pl

3.8. Nominowane produkty/usługi/rozwiązania będą brały udział w głosowaniu Kapituły Konkursowej.

4. GŁOSOWANIE INTERNAUTÓW ORAZ KAPITUŁY KONKURSOWEJ

________________________________________

4.1. W pierwszym etapie głosować będą Internauci (zwani dalej „Głosujący”).

4.2. W konkursie nie mogą głosować przedstawiciele firm biorących udział w Konkursie oraz reprezentanci firm, oferujących i prezentujących rozwiązania z branży IT.

4.3. Głosujący oddadzą swoje głosy za pośrednictwem platformy do głosowania, dostępnej na stronie internetowej konkursu www.liderzyit.pl. Platforma będzie zintegrowana z aplikacją portalu społecznościowego Facebook.

4.4. Celem oddania głosu, Głosujący musi zalogować się na swoje konto Facebook, bądź dokonać rejestracji, celem zalogowania. Musi również nadać uprawnienia aplikacji Liderzy IT 2019 przez konto Facebook.

4.5. Każda Głosujący może oddać jeden głos, na jeden produkt/usługę/rozwiązanie, w każdej z osiemnastu kategorii.

4.6. W drugim etapie, po ogłoszeniu nominacji, głosować będzie Kapituła Konkursowa – zgodnie z ustalonym harmonogramem w punkcie 1.3.

4.7. Członkowie Kapituły Konkursowej zaprezentowani są na stronie Gali IT Future Awards – www.itfutureawards.pl

4.8. Każdy Członek Kapituły Konkursowej, będzie miał prawo oddać oddać jeden głos, na jeden produkt/usługę/rozwiązanie, w każdej z osiemnastu kategorii.

4.9. Laureatem w każdej z osiemnastu kategorii, zostanie jeden nominowany Zgłaszający, którego produkt/rozwiązanie/usługa otrzyma najwięcej głosów, oddanych przez Członków Kapituły Konkursowej.

4.10. Organizator będzie nadzorował całość przebiegu głosowania oraz weryfikował oddane głosy pod kątem punktu 4.2 oraz nieuczciwych zachowań wobec innych uczestników konkursu. W tym celu Organizator wykorzysta wszelkie dostępne narzędzia analityczne.

5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WRĘCZENIE NAGRÓD

________________________________________

5.1. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się podczas Gali IT Future Awards, dnia 25 września 2019. na Stadionie Legii w Warszawie

5.2. Laureaci poszczególnych kategorii otrzymają statuetki.

5.3. Nominowani do nagrody głównej, w poszczególnych kategoriach, otrzymają certyfikaty.

5.4. Organizator nie przewiduje nagród i wyróżnień dodatkowych.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
________________________________________

6.1. Zasady Konkursu określa wyłącznie Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Organizator jest podmiotem uprawnionym do wykładni Regulaminu.

6.2. Każdy Zgłaszający, ma możliwość zapoznania się z obowiązującym Regulaminem. Przystąpienie do Konkursu i złożenie podpisane formularza zgłoszeniowego, jest równoznaczne ze zgodą i akceptacją warunków określonych i zapisanych w niniejszym Regulaminie. Jednocześnie jest oświadczeniem zaakceptowania warunków uczestnictwa, a w tym konieczności uregulowania należności wynikających z przystąpienia do Konkursu.

6.3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej konkursu oraz w siedzibie Organizatora.

6.4. Organizator w trakcie trwania i przebiegu Konkursu, zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany w Regulaminie zostaną opublikowane na stron
Pobierz Regulamin w formacie PDF (493,00KB)

c 2018 by liderzyIT.pl - wszelkie prawa zastrzeżone

Copyright Liderzy IT 2018